Všeobecné smluvní podmínky pronájmu obytného vozidla

Úvodní část
Předmětem nájemní smlouvy je závazek pronajímatele Averoy Fishing s.r.o., K Horoměřicům 1091, 16500 Praha 6-Suchdol, IČ 28446631, DIČ CZ28446631, provozovna Lány,Lesní 44 pracovní doba Po – Ne : 9:00 – 18:00

 

I. Všeobecné podmínky

1.Půjčovna (dále jen pronajímatel) uzavírá s občanem nebo organizací(dále jen nájemce) „Smlouvu o nájmu obytného automobilu“.

2.Vozidlo může být půjčeno pouze osobě starší 21 let,která je držitelem řidičského oprávnění skupiny B a praxi 2 roky

3.Při sjednávání nájemní smlouvy nájemce – soukromá osoba předloží občanský průkaz, cestovní pas a řidičský průkaz.

4.Fyzická osoba podnikatel předloží dále také živnostenské oprávnění a event.osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty.

  5.Právnická osoba předloží platný výpis z OR a event. osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty – její statutární orgán předloží občanský průkaz, její zástupce nebo zaměstnanec předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu.

6.Pronajímatel nemusí s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu a to bez udání důvodu

7.Při předčasném ukončení nájmu se nájemné nevrací.

 

II.Rezervační a platební podmínky

 1. Rezervace platí 5 dní do té doby musí být uhrazena záloha ve výši 30 % sjednaného nájemného ,která slouží jako blokace termínu zaplacení. Zbytek nájmu je splatný nejpozději 30 dní před začátkem nájmu.
 2. Po rezervaci obytného auta obdrží nájemce do 30 hod. náhled smlouvy a zálohový doklad.Pokud nájemce se smlouvou souhlasí,podepsanou,naskenovanou odešle pronajímateli zpět.
 3. Odesláním smlouvy se vyjadřuje souhlas s našimi obchodními podmínkami.
 4. Pokud nájemce doplatek nájemného nedoplatí, rezervační poplatek propadá pronajímateli.
 5. Při předání vozu nájemce zaplatí pronajímateli vratnou kauci ve výši 25.000 Kč v hotovosti pro případné škody či ztráty.Pronajímatel má právo kauci držet do doby vyřešení škod,poškození a ztráty.Pokud výše složené kauce nepostačí k pokrytí škody či spoluúčasti,je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.
 6. K ceně nájmu je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1.500 Kč včetně DPH,který zahrnuje 2 PB lahve,chemii do W C,speciální toaletní papír,příprava a předání vozu.
 7. Při pronájmu vozu nad 20 dní se servisní poplatek neúčtuje.
 8. Při odstoupení nájemce od závazné rezervace se platí tyto storno poplatky :
  – při odstoupení v době 30 a více dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 30 % sjednaného nájemného.
  – při odstoupení v době 13 až 29 dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 60 % sjednaného nájemného.
  – při odstoupení 1 až 12 dní před  začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 85 % sjednaného nájemného.   – při odstoupení od závazné rezervace v den začátku pronájmu zaplatí 100 % ze sjednané ceny pronájmu.

 

III. Předání vozidla
1.Pronajímatel předává nájemci ve sjednaném čase ve své provozovně vozidlo v dobrém technickém stavu v souladu s předpisy o provozu silničních vozidel, způsobilé k jízdě na veřejných komunikacích, umyté zvenku, vyčištěné, s plnými PB lahvemi, s chemikáliemi a papírem pro WC, spolu s klíči od vozidla, osvědčením o registraci, zelenou kartou k zákonnému pojištění, havarijním pojištěním ( spoluúčast 10 %, minimálně 10.000,- Kč – nevztahuje se na poškození případně ztrátu části interiéru vozidla) s asistenčními podmínkami, tiskopisem pro hlášení škody, návodem výrobce, pokyny pro užívání zařízeni umístěných ve vozidle a s plnou nádrží nafty.

2. Pronajímatel poučil nájemce o umístění jednotlivých zařízení ve vozidle, o jejich funkci a způsobu užívání. Jedná se zejména o systém PB lahví a jejich propojení se spotřebiči, systém čisté a odpadní vody, systém topení a ohřevu vody, používání WC, sporáku, lednice a markýzy. Nájemci bude také sdělena cena vozidla ke dni převzetí. Nedílnou součástí nájemní smlouvy je i „ předávací protokol “, jehož podpisem stvrzuje nájemce, že mu byly poskytnuty všechny nutné informace pro správné používání a případnou údržbu předaného obytného vozu.

3.Převzetí vozu a seznámení se s jeho obsluhou zabere cca 45.min,stejně tak i předání a jeho kontrola.Je nutné s tím počítat.

4.Možnost přistavení a předání na jiném místě za příplatek.

 

IV. Doba nájmu 
1.Nájem se sjednává na dobu určitou s tím, že začátek a konec doby nájmu je určen dnem a hodinou. Případné změny doby pronájmu lze provést jen písemnou formou po dohodě s pronajímatelem. Platí zákaz jízdy do zemí kde neplatí sjednané havarijní pojištění ev. do zemí nevyznačených na zelené kartě pojišťovny, do oblastí s válečným konfliktem, nebo které jsou pod dohledem sil OSN.

2.Minimální doba nájmu je 3 dny.

3.Při nájmu obytného auta na dobu do 14 dní je limit 300km/den. Při překročení se účtuje 6 Kč včetně DPH /Km.

4. Delší nájem jak 14 dní je bez limitu Km.

 

IV. Práva a povinnosti stran
1.Po dobu trvání nájemní smlouvy je pronajímatel povinen poskytovat nájemci na jeho výzvu podporu k zajištění případné opravy vozidla v případě jeho poruchy nebo poškození, jakož i v případě dopravní nehody nebo havárie. 

2.Nájemce je oprávněn provést drobné opravy do 2.500,- Kč, bez oznámení pronajímateli ( pojistky, žárovky atd.). Tyto náklady budou po návratu uhrazeny pronajímatelem po předložení účtů. 

3.Počínaje převzetím vozidla odpovídá nájemce za jeho zničení, ztrátu a poškození.

4. Nájemce je po dobu nájmu provozovatelem vozidla ve smyslu § 427 a násl. občanského zákoníku.

5.Nájemce je povinen o vozidlo řádně pečovat a v souladu s pokyny výrobce a pronajímatele provádět jeho běžnou údržbu, případné výměny oleje po ujetí stanoveného počtu km, doplňovat náplně aby vozidlo bylo udržováno v provozuschopném stavu.

6. Nájemce ručí za jednání dalšího řidiče, uvedeného v nájemní smlouvě, jako za své vlastní.

7.Nájemce nesmí provádět na vozidle a zařízení žádné úpravy a změny, platí také zákaz kouření ve vozidle.

8. Nájemce je povinen zajistit vozidlo proti jeho odcizení a proti odcizení zařízení v něm. V případě poruchy nebo poškození, jakož i dopravní nehody , je nájemce povinen poskytovat policii a pronajímateli součinnost při řešení vzniklé situace.

9. Nájemce je povinen strpět omezení užívání vozidla v rozsahu nutném pro provedení jeho opravy a opravy zařízení v něm bez nároku na slevy z nájemného. Je zakázáno použít vozidlo k odtahu jiných vozidel a poskytnout užívání vozidla třetí osobě. Zákaz přepravy domácích mazlíčků v karavanu.

10.Nájemce umožní pronajímateli prohlídku vozidla za účelem kontroly jeho stavu a způsobu užívání kdykoli za trvání nájmu.

11. Během jízdy musí byt PB lahve v obytných vozech a obytných přívěsech zavřeny.

12.Při nehodě ,vniknutí pachatelem,živelné události či odcizení vozu je nájemce povinen událost ohlásit policii a požadovat doklad o šetření,sepsat protokol o nehodě s nákresem situace a pořídit fotodokumentaci.

13.Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu telefonicky přímo pronajímateli.

 

Vrácení vozidla
1.Nájemce vrací vozidlo pronajímateli nejpozději v den a hodinu sjednanou jako konec nájmu v provozovně pronajímatele v dobrém technickém stavu v souladu s předpisy o provozu silničních vozidel, vyčištěné a uklizené, s vyprázdněnou odpadní nádrží a WC, s plnou palivovou nádrží, spolu s klíči a doklady předanými v den začátku nájmu nájemci.

2.Při ztrátě klíčům zapalování,technického průkazu,zelené karty,servisní knížky,účtujeme pronajímateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každou položku.

3. V případě nevyprázdnění a vypláchnutí WC kazety účtujeme smluvní pokutu 1.000 Kč za vyprázdnění.

4. Při silném znečištění (písek, bláto, olej, lepidlo, barvy) je poplatek  5.000,- Kč + DPH, při neodstranitelném znečištění  zaplacení celé ceny.

5. Nájemce je povinen informovat pronajímatele o všech poškozeních a závadách vozidla a zařízení v něm, k nimž došlo v době trvání nájmu. Výše náhrady škody odpovídá ceně opravy vozidla nebo zařízení v něm v autorizované opravně. Opotřebení jeho běžným užíváním není škodou. 

  6.Nájemce není povinen nahradit pronajímateli škodu v rozsahu, ve kterém byla tato uhrazena pojišťovnou pronajímatele. V každém případě je nájemce povinen uhradit pronajímateli tzv. spoluúčast 10 % výše škody nejméně však 10.000,- Kč. Při zavinění škody úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ( alkohol, omamné látky, zakázané použití vozidla, nerespektování značky 265 – průjezdná výška ) ručí nájemce v plném rozsahu.

7. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby pronájmu dle smlouvy za každý započatý den prodlení s vrácením vozidla. Prodlení s vrácením vozidla počíná marným uplynutím hodiny sjednané jako konec nájmu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody způsobené prodlením nájemce s vrácením vozidla.

 

Závěrečné ustanovení

1.Smlouva se uzavírá pouze v písemné formě

2.Tyto všeobecné podmínky se řídí právním řádem České republiky

3. Zákazník podpisem těchto všeobecných podmínek potvrzuje, že si jejich obsah důkladně přečetl, tomuto obsahu zcela rozumí, nemá proti němu žádné výhrady a zavazuje se jimi řídit.

Averoy Fishing s.r.o., K Horoměřicům 1091, 16500 Praha 6-Suchdol, IČ 28446631, DIČ CZ28446631

Webdesign: DTPak.cz s.r.o.